Obchodné podmienky

Občianske združenie PRELIEZKA., so sídlom: Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, IČO: 37927914, DIČ: 2022335205, zapísaná v registri Ministerstva Vnútra SR, VVS/1-900/90-29763, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.kamsdetmi.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.kamsdetmi.sk.

Prevádzkovateľ prevádzkuje portál www.kamsdetmi.sk a prostredníctvom tohto portálu predáva reklamný priestor Zákazníkom.

 

Článok I – Vymedzenie základných pojmov

Pre účely týchto Všeobecných Obchodných Podmienok majú nižšie uvedené pojmy a skratky označené veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

 1. Prevádzkovateľ je Občianske združenie PRELIEZKA., so sídlom: Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, IČO: 37927914, DIČ: 2022335205, zapísaná v registri Ministerstva Vnútra SR, VVS/1-900/90-29763. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj reklamného priestoru Zákazníkom na Stránke www.kamsdetmi.sk;
 2. Portál je internetová stránka Prevádzkovateľa vrátane podstránok www.kamsdetmi.sk ;
 3. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná reklamu na Portáli;
 4. Predmet predaja – predaj reklamného priestoru na stránke www.kamsdetmi.sk;
 5. Ponuka kreditov na portáli www.kamsdetmi.sk nie je časovo obmedzená. Kredity je možné využiť na pridanie článku/podujatia/vizitky a ich spropagovanie prostredníctvom TOP pozície alebo Slidera alebo pridanie bannerov;
 6. Kredity slúžia na pridanie reklamy.
 7. Hodnota Kreditov je v závislosti od zakúpeného kreditného balíčku.
 8. Plnenie je zverejnenie zakúpenej reklamy;
 9. Účet je účet Klienta zriadený na Portáli;
 10. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Portálu, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Portáli.

Článok II – Objednávka a kúpa Kreditu

 1. Prevádzkovateľ má zverejnené na Portáli Kreditné balíčky, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.
 2. Reklama sa stane aktívnou v okamihu jej zverejnenia na Portáli administrátorom. Trvanie Reklamy, závisí od zvolených možností pri jej zadávaní.
 3. Objednávka Kreditu a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Portálu, postupnosťou krokov uvedenou na Portáli.
 4. Stlačením tlačidla “kúpiť” a vyplnením potrebných údajov Zákazník objednáva kúpu Kreditu (ďalej len „Objednávka“). Objednávka na kúpu Kreditu sa stáva pre Zákazníka záväznou, čím sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za Kredity. Zákazník súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
 5. Po odoslaní Objednávky je Zákazník povinný uhradiť cenu za Kredit.
 6. Pripísaním kúpnej ceny za Kredit na účet Prevádzkovateľa, sa kúpa Kreditu zrealizuje a je dobitý na konto Zákazníka.
 7. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kreditu vydáva Prevádzkovateľ.

Článok III – Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ najneskôr do 2 pracovných dní od pripísania peňazí za Kredit na účet Prevádzkovateľa, dobije Kredit Zákazníkovi na jeho konto.
 2. Zákazník je oprávnený použiť Kredit na pridanie reklamy na portáli www.kamsdetmi.sk.
 3. Zákazník vyjadruje súhlas, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať.
 4. Fotografie pridané na portál www.kamsdetmi.sk môžu byť použité na propagáciu rodinného portálu www.KAMSDETMI.sk a propagáciu marketingových aktivít súvisiacich s portálom, ako aj v rámci materiálov, v ktorých bude aj v budúcnosti portál prezentovaný. Fotografie môžu byť zverejnené aj na stránkach, ktoré vlastní OZ PRELIEZKA, môžu byť súčasne vystavené na výstavách, ako aj prezentované v katalógu príp. v iných printových výstupoch propagujúcich rodinný portál www.kamsdetmi.sk. Zákazník pridaním fotografie na portál www.kamsdetmi.sk udeľuje OZ PRELIEZKA výslovný bezodplatný súhlas s použitím fotografie na ich ďalšie použitie, a to na verejné vystavenie diela, vyhotovenie rozmnoženín diela v súvislosti s propagáciou OZ PRELIAZKA na propagačných tlačovinách, prospektoch, katalógoch, inzertných časopisoch, sprístupňovanie diel verejnosti prostredníctvom internetu na domovskej webovej stránke www.kamsdetmi.sk v neobmedzenom rozsahu, pričom súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a v neobmedzenom náklade.
 5. Do galérie je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto fotografie nezverejniť.
 6. Nie je dovolené umelo vytvárať viaceré užívateľské kontá jednou osobou. Ak k tomu dôjde, má právo prevádzkovateľ takýto článok/podujatie/vizitku nezverejniť a Zákazník bude o tom informovaný.
 7. Zákazník pridáva na portál len fotky, ku ktorým má autorské práva, pričom jeho povinnosťou je uviesť autora a zdroj fotografie.
 8. Zákazník nesie zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z použitia fotografie/obrázku, ku ktorému nemá autorské práva.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pridanie fotografie Zákazníkom, ku ktorej nemá Zákazník autorské práva.

Článok IV – Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Zákazníka

Prevádzkovateľ ako poskytovateľ Reklamného priestoru je:

 1. Povinný zverejniť do 24h pridaný článok/vizitku/podujatie/banner pridaný do systému, ak sú pridané všetky potrebné údaje na zverejnenie a vložené potrebné fotografie a plagáty vo formáte .JPG alebo PNG a v zodpovedajúcej veľkosti a kvalite
 2. Povinný dobiť kredit do 2 dní od pripísania peňazí na účet a vystaviť daňový doklad k objednávke.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné zverejnenie reklamy ak bol splnený bod 1. tohto článku.
 4. V prípade, nedodržania podmienok zo strany Zákazníka, nenesie prevádzkovateľ portálu žiadne škody za nezverejnenie reklamy.

Zákazník je:

 1. Povinný vyplniť pravdivo všetky potrebné údaje o sebe/o firme.
 2. Povinný pri zadávaní reklamy uviesť všetky potrebné informácie o podujatí pravdivo, je povinný vyplniť všetky požadované polia a pridať obrázky v požadovanej kvalite, veľkosti a formáte (.JPG, .PNG)
 3. Pri zadávaní bannerovej reklamy je povinný vkladať banner v požadovanej veľkosti, kvalite a formáte (.JPG a .PNG) do systému a je potrebné uviesť link, kam má banner smerovať.

Článok V – Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kredit, ktorý si riadne zakúpil, alebo nebude zverejnený článok/podujatie/vizitka/banner, ktoré si za tieto kredity zakúpil, Zákazník môže toto nedobitie kreditu/nezverejnenie reklamovať, v prípade, že dodržal všetky podmienky pre zverejnenie z Článku IV..
 2. Zákazník je povinný nedobitie kreditu/nezverejnenie uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@kamsdetmi.sk
 3. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť pripomienky podľa bodu 1 bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie.

Článok VI – Podmienky súťaží

Organizátor a podmienky

Organizátor súťaže, spoločnosť PRELIEZKA, o.z. uvádza súťaže v rôznych formách spracovania v termínoch definovaných v jednotlivých súťažiach.

Organizátor súťaže:
PRELIEZKA, o.z
Agátová 7/A
841 02 Bratislava – Trnávka
Slovensko


SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Súťaže sa môže zúčastniť zákonný zástupca dieťaťa, ktorý splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

  1. Komentár, Hlasovanie, Výber odpovede, Fotografia pridaná do súťaže musí byť dielom autora či návštevníka, ktorý sa do súťaže prihlásil.
  2. Každý návštevník môže sa môže do sútaže zapojiť len raz.
  3. Prihlásenie súťažiaceho do súťaže sa vykoná automaticky vyplnením a odoslaním Prihlasovacieho formulára.
  4. Výstupy (komentáre, fotografie, hlasovanie atď.) prihlásené do akejkoľvek sútaže môžu byť použité na propagáciu skupiny rodinných portálov www.KAMSDETMI.sk, www.DENNETABORY.sk www.VYTVORMESI.sk, www.CHAMELEON.land a propagáciu marketingových aktivít súvisiacich so súťažou, ako aj v rámci materiálov, v ktorých bude aj v budúcnosti súťaž prezentovaná. Fotografie môžu byť zverejnené aj na stránkach organizátorov a partnerov súťaže, môžu byť súčasne vystavené na výstavách, ako aj prezentované v katalógu príp. v iných printových výstupoch propagujúcich skupinu rodinných portálov www.KAMSDETMI.sk, www.DENNETABORY.sk, www.VYTVORMESI.sk, www.CHAMELEON.land. Autor prihlásením fotografie do súťaže udeľuje PRELIEZKA, o.z výslovný a bezodplatný súhlas so zaradením mailovej adresy do zoznamu e-mailových adries PRELIEZKA, o.z, a s použitím prihlásenej fotografie na ich ďalšie použitie, a to na verejné vystavenie diela, vyhotovenie rozmnoženín diela v súvislosti s propagáciou PRELIEZKA, o.z, na propagačných tlačovinách, prospektoch, katalógoch, inzertných časopisoch, sprístupňovanie diel verejnosti prostredníctvom internetu na domovskej webovej stránke www.kamsdetmi.sk v neobmedzenom rozsahu, pričom súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a v neobmedzenom náklade.
  5. Do súťaží je zakázané pridávať komentáre, fotografie či akékoľvek iné vstupy, ktoré sú v rozpore so zákonmi SR a dobrými mravmi. Organizátor si vyhradzuje právo takéto vstupy neuverejniť.
  6. Je zakázané používať robotov a proxy na pridávanie hlasov/komentárov. Pri zistení podvodného pridávania hlasov alebo komentárov, organizátor súťaže môže užívateľa vymazať diskvalifikovať.
  7. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
  8. Prihlásením sa do akejkoľvek sútaže autor súhlasí so všetkými podmienkami súťaží.
  9. V prípade foto sútaže musia byť pridané v požadovanej kvalite a veľkosti.
  10. Účastníkom akejkoľvek sútaže organizovanej Organizátorom (ďalej len „súťaž”) sa môže stať plnoletá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá je registrovaným i neregistrovaným užívateľom. Maloletí, ktorí nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony sa môžu zúčastniť súťaže len s výhradným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že on/ona a jeho/jej rodič alebo zákonný zástupca si prečítal podmienky súťaže a súhlasí s nimi.
  11. Spôsob určenia víťazov je jednoduchý, prehľadný a úplne dôveryhodný.
  12. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
  13. Výhry budú posielané po ukončení súťaže.
  14. Ceny budú odovzdané výhercom osobne, alebo prostredníctvom poštovej zásielky doručenej na adresu výhercu. V prípade potreby, je možné po konzultácii s PRELIEZKA, o.z,, dohodnúť iný spôsob doručenia výhry.
  15. V prípade neprevzatia doporučenej poštovej zásielky zo strany výhercu, sa výhra považuje za neodovzdanú a nebude opakovane doručovaná.
  16. Ak nebude možné z akýkoľvek dôvodov doručiť/odovzdať výhru určenému výhercovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov súťaže, bude výhra následne odovzdaná náhradníkovi.
  17. Organizačno-technické zabezpečenie súťaže, jej organizovanie a prevádzkovanie, priebeh a riadne ukončenie bude realizované prostredníctvom organizátora súťaže.
  18. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas konania súťaže zmeniť podmienky a to predovšetkým, nie však výlučne, termín konania súťaže, t.j. začiatok a koniec súťaže. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti.
  19. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže v zmysle platných právnych predpisov SR.
  20. Stránka Oslavy pre deti v zastúpení PRELIEZKA, o.z, IČO: 37927914, Agátová 7/A, 841 02 Bratislava, Slovensko, sa svojim zákazníkom snaží poskytovať každý deň o trochu lepšie služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. Chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie nakupovanie.
  21. Odoslaním formularú so zaškrnutým políčkom “Súhlasím” udeľujem súhlas na spracovanie OÚ v rozsahu email a mobilný kontakt na marketingové a propagačné účely produktov a služieb tretích osôb t.j. napr. na zasielanie newsletterov, informačných letákov, ponúk. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať formou emailu zaslaného na info@kamsdetmi.sk

VIAC INFORMÁCIÍ O OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁJDETE NA TOMTO LINKU:

https://kamsdetmi.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Článok VII – Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú bližšie upravené vo VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia a správy databázy a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi písomne e-mailom na adresu info@kamsdetmi.sk. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Zákazník dobrovoľne, a to na dobu neurčitú. Zákazník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Zákazník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný v týchto VOP.
 3. Vyplnením registračného formulára Zákazník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov o zľavách a novinkách ponúkaných na Portáli. Zasielanie informačných e-mailov môže Zákazník kedykoľvek odmietnuť písomným oznámením svojho nesúhlasu na adrese info@kamsdetmi.sk, alebo kliknutím na odhlasovaciu linku uvedenú na konci každého informačného e-mailu
 4. Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na Portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený ustanovenia VOP jednostranne dopĺňať alebo meniť. Doplnené alebo zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese www.kamsdetmi.sk/obchodne-podmienky.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.6.2015.